Členství

Postup k získání členství elektronicky:
1. Stáhněte si přihlášku
2. Vyplňte přihlášku a odešlete ji emailem na zivot21@gmail.com
3. Zaplaťte jednorázový členský poplatek 200 Kč na provozní účet spolku 2400849424 / 2010
4. Počkejte na vyrozumění, že jste se stal(a) členem

Postup k získání členství fyzicky:
2. Vyplňte přihlášku a odevzdejte ji na adrese spolku Jugoslávská 112a, Brno
Ostatní body 1, 3 a 4 stejně

 

Přihláška

PDF

DOC


Členství ve spolku Život v 21. století, z.s.
Následující pasáže jsou ze stanov spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou.

2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze s hlasem poradním,
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
c) podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.